Budowa. Stop wypadkom
Aktualności Zastanów się

Budowa. Stop wypadkom

Od wielu lat, obok przemysłu przetwórczego, budownictwo jest tą branżą, w której zdarza się najwięcej wypadków śmiertelnych.

Cel – mniej wypadków przy pracy

Budownictwo jak każda inna branża narażona jest na występowanie wypadków przy pracy, jednak od wielu lat, obok przemysłu przetwórczego, budownictwo jest tą branżą, w której zdarza się najwięcej wypadków śmiertelnych.

Inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy we współpracy z partnerami społecznymi, organami nadzoru budowlanego i Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, prowadzą w całej Polsce szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na budowie dla pracodawców i przedsiębiorców budowlanych. Na spotkaniach uczestnicy dowiadują się o aktualnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznych metodach prowadzenia prac oraz najczęstszych nieprawidłowościach stwierdzanych podczas kontroli. Prezentowane są również dobre praktyki pozwalające poprawić organizację budowy i stan bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Tematyka szkoleń prewencyjnych w porozumieniu z nadzorem budowy, dostosowana jest do potrzeb konkretnej inwestycji. Zasadniczo szkolenia odbywają się na placach budów. Podczas szkoleń i seminariów uczestnikom przekazywane są bezpłatne materiały informacyjne z zakresu budownictwa i prawa pracy, wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenia i seminaria cieszą się coraz większym uznaniem wśród pracowników i pracodawców branży budowlanej. Intencją szkoleń jest postęp w bezpieczeństwie pracy i zmniejszenia liczby wypadków przy pracy.

Budowa. Stop wypadkom - wypadek
Budowa. Stop wypadkom – wypadek

Kampania „Budowa. STOP wypadkom!”

W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizację 3-letniej kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Zgodnie z Programem działania PIP na lata 2022–2024 Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna planowe kontrole w sektorze budowlanym. Cykliczne kontrole podmiotów wykonujących prace budowlane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze profilaktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Kontrole obejmować będą przede wszystkim zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników budowlanych oraz inne nieprawidłowości skutkujące od lat największą liczbą wypadków przy pracy. Dodatkowo zostaną przeprowadzone kontrole kompleksowe, obejmujące również prawną ochronę pracy i legalność zatrudnienia, a na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa będzie prowadzony zintensyfikowany nadzór nad warunkami pracy.

Budowa. Stop wypadkom - brak ochrony
Budowa. Stop wypadkom – brak ochrony

Działania kontrolno–nadzorcze będą się koncentrować na zagrożeniach wypadkowych związanych przede wszystkim z wykonywaniem prac na wysokości, w tym z rusztowań i drabin, a także prac ziemnych, w tym z użyciem maszyn budowlanych i urządzeń technicznych oraz pracą w wykopach. Oprócz tego weryfikowane będą: bezpieczna organizacja pracy, uwzględniająca koordynowanie pracy pracowników, pracujących u kilku pracodawców, prowadzących pracę jednocześnie w jednym miejscu i czasie, bezpieczeństwo związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej, komunikacja i oznakowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.

Budowa. Stop wypadkom - opatrunek
Budowa. Stop wypadkom – opatrunek

Konkurs „Buduj bezpiecznie”

Istotnym uzupełnieniem kampanii jest Konkurs „Buduj bezpiecznie”, którego celem jest promowanie pracodawców, wykonawców robót budowlanych zapewniających wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, a Partnerem Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Pierwszy etap konkursu – wojewódzki, odbywa się na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy, natomiast drugi etap – krajowy, odbywa się na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w Okręgowych Inspektoratach Pracy (właściwych ze względu na lokalizację inwestycji). Podczas 3-letniej Kampanii planowane są szkolenia prowadzone na budowach, doradztwo dla pracodawców, promocja dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, a także rozpowszechnianie materiałów do samokształcenia, adresowanych do branży budowlanej.

Realizacja kampanii odbywać się będzie na zasadzie połączenia działań kontrolnych i prewencyjnych skierowanych do branży budowlanej. W celu dotarcia z przesłaniem kampanii do osób z branży budowlanej działania będą prowadzone również w mediach. Inspekcji Pracy zależy na tym, aby przesłanie kampanii dotarło zarówno do osób na co dzień pracujących na polskich budowach, ale także aby zwrócić uwagę inwestorów na konieczność uwzględnienia wydatków na bezpieczeństwo pracy – już na etapie planowania inwestycji, a także rola sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przesłanie kampanii ma dostarczyć osobom niezwiązanym z budownictwem informacji, że na budowach występuje dużo zagrożeń życia i zdrowia pracowników oraz to, że w branży budowlanej odnotowuje się wysokie wskaźniki wypadkowe, zwłaszcza wypadki śmiertelne i ciężkie. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie braku akceptacji dla postawy niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz świadomości stosowania środków ograniczających ryzyko wypadku nawet przy drobnych pracach budowlanych, wykonywanych lub zlecanych do wykonania.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.bhpnatak.pl

Autor: Joanna Płochocka, Główny Inspektorat Pracy

Zdjęcia ilustrujące artykuł: https://sukcesstudio.pl/

Joanna Płochocka
Joanna Płochocka, Główny Inspektorat Pracy