Sprawy organizacyjne

Informacja o pracach Zespołu ds. uzyskiwania specjalizacji przez inspektorów pracy

Główny Inspektor Pracy powołał Zespół w celu przeprowadzenia analizy funkcjonowania Zarządzenia nr 28/20 Głównego Inspektora Pracy z dnia 4 wrześnie 2020 r. w sprawie ustalenia zasad uzyskiwania tytułu specjalisty i głównego specjalisty przez pracowników Państwowej inspekcji Pracy wykonujących czynności kontrolne.
W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu, na którym Pan Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, przedstawił ramy działania Zespołu oraz polecił przedstawienie w terminie do dnia 31.12.2021 r. propozycji/rekomendacji dotyczących funkcjonowania Zarządzenia nr 28/20 GIP z dnia 4 września 2020 r.
MKK NSZZ „Solidarność” przy PIP zwróciło się mailowo do poszczególnych OZ/KZ/MOZ naszego Związku o nadsyłanie uwag i wniosków do Zarządzenia nr 28/20 GIP. Zgłoszone uwagi i wnioski przekazano do GIP w ustalonym terminie.
W dniu 28.01.2022 r. Główny Inspektorat Pracy przekazał członkom Zespołu Zestawienie uwag dot. funkcjonowania zarządzenia oraz propozycji/rekomendacji dot. specjalizacji zawodowej pracowników PIP.

W dniu 2 lutego 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie, na którym Pan Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy zaproponował, żeby Zespół ustosunkował się do  najważniejszych zagadnień z uwzględnieniem wniesionych uwag/propozycji, w celu przedstawienia Głównemu Inspektorowi Pracy rekomendacji Zespołu. Członkowie Zespołu wypowiedzieli się odnośnie zmian w uzyskiwaniu tytułu specjalisty i głównego specjalisty, postawionych pod dyskusję. Spotkanie zakończył Przewodniczący Zespołu Pan Jarosław Leśniewski. W podsumowaniu zakomunikował, że na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji, w tym podczas tego spotkania Zespołu, zostaną przedstawione stosowne rekomendacje Głównemu Inspektorowi Pracy.

Komunikat z przebiegu prac Zespołu wraz z Zestawieniem uwag dot. funkcjonowania zarządzenia oraz propozycji/rekomendacji dot. specjalizacji zawodowej pracowników PIP, przekazano mailowo do wiadomości przewodniczącym poszczególnych OZ/KZ/MOZ NSZZ „Solidarność” w PIP.


Grafika użyta we wpisie – Canva – Maciej Ziegler https://sukcesstudio.pl/

Joanna Płochocka
Joanna Płochocka, Główny Inspektorat Pracy